Jenaplanonderwijs

Wat is Jenaplanonderwijs?
De Tandem is een basisschool voor Jenaplanonderwijs. Dit zegt iets over de gekozen pedagogische richting. Het Jenaplanconcept is ontwikkeld door Peter Petersen (hoogleraar in Jena, Duitsland). In de twintiger jaren  van de vorige eeuw ontwikkelde hij nieuwe ideeën over onderwijs en opvoeding. De sociale vorming was voor hem belangrijk: leren is niet alleen een kwestie van kennis vergaren. Pas in de zestiger jaren van de vorige eeuw werden deze ideeën, voornamelijk in Nederland, in de praktijk gebracht.
Op onze Jenaplanschool hechten wij waarde aan:
► Het belang van een goed schoolklimaat.
Een goede onderlinge sfeer tussen kinderen en leerkrachten is essentieel voor het optimaal functioneren van iedereen. Een goed pedagogisch klimaat, veiligheid en geborgenheid zijn voor ons zeer belangrijke waarden, die permanent onze aandacht vragen. Wij hebben veel aandacht voor de sociaal/emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Pesten en discriminerende uitingen worden niet getolereerd. Met het gehele team werken we planmatig aan de realisatie van een goed schoolklimaat. Dit doen we o.a. door te werken met het programma Positive Behavior Support (PBS).
We verwachten van ouders en kinderen die de school bezoeken dat zij zich houden aan de waarden en normen die gelden binnen de school.
► Het belang van optimale zorg voor elk kind.
Wij stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften die onze kinderen hebben. Dit brengt met zich mee dat we constant werken aan deskundige leerkrachten, een professionele interne begeleiding en een goed leerlingvolgsysteem. Extra aandacht voor het begaafde en minder begaafde kind is heel belangrijk. Daarom wordt er gewerkt met methoden en/of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze kinderen.
In de praktijk betekent dit o.a.:Differentiëren naar onderwijsbehoefte t.a.v. inhoud en instructie
Het zorgen voor voldoende remediërende materialen en materialen t.b.v. de leerlingen die wat meer aankunnen.
► Het belang van samenwerken.
Dit brengt met zich mee dat we bij de keuze van lesmaterialen en werkvormen veel rekening houden met het aspect van het samenwerken van kinderen. Dit komt o.a. tot uiting in werkvormen als tutorlezen, samenwerken in de blokperiode, creatieve activiteiten in kleine groepjes, het voorbereiden van een kring en het maken van een werkstuk.
► Het belang van het leiden tot zelfstandigheid.
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen opgroeien tot zelfstandige personen. Daarom leren we onze kinderen veel zaken zelfstandig op te lossen en te regelen.
Via het werken met een dagtaak wordt toegewerkt naar het leren omgaan met een weektaak. Hierbij hoort een gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en voor het maken van keuzes. Bij de keuze van werkvormen en activiteiten zullen we met dit aspect steeds rekening houden. Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling krijgen onze leerlingen ook de ruimte voor eigen inbreng. Normen en waarden, regels en afspraken spelen een belangrijke rol bij ons op school.
Kernwoorden vanuit het personeel, passend bij onze school, zijn:
Aandacht hebben voor elkaar, een goed en veilig pedagogisch klimaat bieden, werken in/met familiegroepen, je prettig en veilig voelen in de schoolwoonkamer, samen de kans krijgen problemen op te lossen, ervaren wat het is om leerling/mentor te zijn, verantwoordelijk zijn voor werk/opdrachten d.m.v. weektaak en de gezamenlijke vieringen.
Het jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan:
1. De relatie van het kind met zichzelf
2. De relatie van het kind met de ander en het andere
3. De relatie van het kind met de wereld
Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. Een jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden.

1. Relatie van het kind met zichzelf
1.1.Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen.
1.2.Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
1.3.Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
1.4.Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in
gesprek te gaan.

2. Relatie van het kind met de ander en het andere
2.1.Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.
2.2.Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren.
2.3.Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.

3. Relatie van het kind met de wereld
3.1.Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
3.2.Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
3.3. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen.
3.4.Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.
3.5.Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

Jenaplanschool de Tandem is een moderne jenaplanschool. Modern Jenaplanonderwijs kenmerkt zich door een aanbod dat op de toekomstgericht is. Hierbij wordt met leerlingen niet alleen gewerkt aan de 'gewone' vakken als rekenen, spelling, schrijven en taal, maar ook aan de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. Hieronder vallen vaardigheden als: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden, zorgen voor, communiceren en respecteren. Door hier nu aandacht aan te besteden, bereiden we kinderen zo optimaal mogelijk voor op een soepele instroom in de maatschappij van later.