Jenaplan, Jenaplanschool, De Tandem, Hoorn

Bestuur

STABO Hoorn

Jenaplanschool de Tandem maakt deel uit van de Traditionele Vernieuwingsschool Hoorn (TVH). Hieronder valt ook Montessorischool de Flierefluiter. Deze school staat in de wijk Risdam. In theorie is het één school, maar in de praktijk gaat het om twee aparte scholen. Het beheer van beide scholen valt onder de Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Hoorn (STABO Hoorn).

Het schoolbestuur bestaat uit ouders. Ook kan er een aantal niet-ouders lid zijn in verband met de vervulling van een specifieke functie (bijvoorbeeld secretaris of penningmeester). Het schoolbestuur is sinds 1 januari 1993 zelfstandig. Voorheen zat het (landelijke) bestuur van de school in Den Haag.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor:

► personeelsbeleid;
► beheer van door de overheid beschikbaar gestelde fondsen;
► beheer en onderhoud van gebouwen en materialen;
► toezicht op de gang van zaken binnen de school waaronder het leer- en werkklimaat voor de personeelsleden en de kinderen.

Het bestuur houdt zich vooral bezig met het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid. In het directiestatuut is geregeld welke taken gemandateerd zijn aan de directeur. Bij het besturen van de school wordt ernaar gestreefd tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen tussen alle betrokkenen: schoolleiding, personeel, ouders en bestuur. De directeur is adviserend lid van het schoolbestuur en er vinden jaarlijks overlegvergaderingen plaats met de medezeggenschapsraad. Hiernaast is er regelmatig informeel overleg tussen de geledingen.

Wilt u meer informatie over het bestuur (STABO Hoorn)? Klik HIER

 

Het bestuur legt jaarlijks in een evaluatieverslag verantwoording af over de bestuurlijke activiteiten. Dit verslag bestaat uit 66 pagina's:

Staboh - jaarverslag 2022 websiteversie